Leapfrog Geo Fundamentals

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар программын анхан шатны мэдлэгтэй болно. Сургалтыг туршлагатай сургагч багш удирдана. Сургалтыг үр дүнтэй байлгах үүднээс цомхон группээр хичээллэнэ.

This course will provide you with the fundamental skills to get the most from Leapfrog Geo. All Leapfrog trainers are qualified Geologists and class sizes are kept small to create a productive learning environment.

Сургалт нь ямар хүмүүст тохиромжтой вэ?

 • Хэрэглэж эхлэхийн өмнө суурь мэдлэгтэй болохоор зорьж буй шинэ хэрэглэгчид
 • Leapfrog-ыг ашиглаж байгаа ба одоогийн хэрэглээгээ өргөжүүлэх сонирхолтой хэдий ч  Leapfrog Geo-ын чадамжий талаарх ойлголтоо тэлэх хүсэлтэй хэрэглэгчид
 • Leapfrog Geo-руу хөрвөхөөр зэхэж буй Leapfrog Mining-ын хэрэглэгчид
 • Leapfrog Geo-г сонирхож буй ч худалдаж авахын өмнө туршиж үзэх хүсэлтэй хүмүүс

Сургалтын хөтөлбөрт юу тусгагдсан бэ?

 • Суурь фүнкцүүд болон ажиллах горим
 • Төслүүдтэй (projects) ажиллах
 • Цооногийн мэдээлэл импортлох
 • Топограф буюу гадарга үүсгэх
 • Динамик холбоосын ойлголт, шинэчлэл
 • GIS шугамууд ашиглан загварчлах
 • Структурын мэдээлэлд тулгуурлан загварчлах
 • Стратиграфын загварчлал
 • Судлын загварчлал

Сургалтаас юу  үлдэх вэ?

 • Дасгалуудын дэлгэрэнгүй гарын авлага
 • Ажиллах арга барил
 • Сертификат
 • 21PD цаг, МГУУМИ

Юу авч ирэх вэ?

 • Сургагч нь тантай холбогдон Leapfrog татан суулгах зааварчилгаа болон сургалтын туршид хэрэглэх лицензийг олгоно
 • Зөөврийн компьютер, хулгана ба цэнэглэгч
 • Өдрийн хоол, кофе, цай орсон

Who is it suitable for?

 • New users who would like a solid understanding of the basics before getting started
 • Current users who would like to use Leapfrog more often, but feel they need a better understanding of what Leapfrog Geo can do for them
 • Current Leapfrog Mining users that are making the switch to Leapfrog Geo
 • Those who are interested in Leapfrog Geo, and would like to try before they buy

What will the course cover?

 • Basic functions and workflows
 • Working with projects
 • Importing drillhole data
 • Creating a topography
 • Dynamic updating
 • Building a map using GIS lines
 • Building a map using structural data
 • Stratigraphic modelling
 • Vein modelling

What take-aways will I get from the course?

 • Comprehensive session notes
 • Common workflow 'cheat sheets'
 • Certificate of completion
 • 21 PD points, MPIGM

What should I bring?

 • Your trainer will contact you with instructions to access and download a Leapfrog licence for the duration of your training
 • A Laptop, mouse and charger
 • Lunch will be provided